LOKWINSKE MANNEN: “we binne trots op jimme “

Foto: Jikkie Piersma

Douwe Azn Visser (schipper), Ulbe Brandsma, Freddy vd Heide (lierenman), Herre Hooghiemster , Jurre Hoekstra, Feike Jan Hoekstra, Hette Kaastra (fokkenist), Jelmer Kaastra (onderlijk), Wietse Kaastra, Tammo Oosterhof (adviseur), Anne Tjerkstra, Albert Visser, Douwe T  Visser, Albert Visser, Laurens Visser, Ulbe Visser.